Raport za 1 kw. 2011 r.

Data: 04.05.2011

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za  okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2011 roku.