Raport za 3 kw. 2011 r.

Data: 02.11.2011

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września  2011 roku.