Połączenie aplikacji Asseco Softlab ERP oraz Excel daje użytkownikowi silny i elastyczny mechanizm do tworzenia raportów oraz analiz opartych o dane z systemu ERP przedsiębiorstwa.

W module XLS dostęp do danych ograniczony jest prawami definiowalnymi z poziomu systemu.


Najważniejsze funkcje modułu CRM (opcje dostępne w aplikacji Excel)

 • Połączenie do systemu Asseco Softlab ERP.
 • Funkcje związane z atrybutami słowników.
 • Słowniki.
 • Funkcje finansowo-księgowe.
 • Funkcje środków trwałych.
 • Funkcje logistyczno - sprzedażowe.

Przykładowe zastosowania

Rozszerzenia znajdujące się w Arkuszu XSL można wykorzystać do wielu różnorodnych raportów. Ze względu na możliwość definiowania własnych, specyficznych dla przedsiębiorstwa funkcji, zakres dostępnych raportów pozwala realizować nawet złożone potrzeby raportowe.

 

 

 • RZIS Analiza Okresowa: raport prezentuje pozycje sprawozdania Rachunek Zysków i Strat w wersji kalkulacyjnej (wg ustawy o rachunkowości) sumarycznie dla całego roku, w półroczach, kwartałach oraz w poszczególnych okresach wybranego roku.
 • Analiza rentowności wg lokalizacji. Prezentuje wartość przychodów, kosztu własnego, zysku oraz wskaźnika rentowności sprzedaży wg placówek.
 • Koszty amortyzacji: raport przedstawia koszt amortyzacji dla ciągu A i B w podziale na grupy GUS oraz okresy.
 • RZIS Analiza Dynamika i Struktura: raport zawiera pozycje Rachunku Zysków i Strat okresu bieżącego w danym roku, narastająco od początku roku oraz analogiczne pozycje dla roku poprzedniego. Dodatkowo zawiera wskaźniki dynamiki oraz struktury.
 • Analiza sprzedaży wg rodzajów handlowych: raport przedstawia wartości netto, vat, brutto oraz kosztu własnego i zysku w podanym okresie.
 • Bilans Analiza Dynamika i Struktura: raport służy do analizy dynamiki oraz struktury bilansu.

Co zyskasz wdrażając nasz system?

 • Możliwość prostego tworzenia raportów, niezbędnych do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Bezpieczeństwo -  ochrona danych z poziomu systemu przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Zwiększenie wydajności pracy.
 • Wygodny dostęp do danych firmowych - integracja z innymi elementami systemu Asseco Softlab ERP daje bezpośredni dostęp do danych operacyjnych.
 • Możliwość definiowania także własnych, specyficznych dla przedsiębiorstwa funkcji.