Elastyczne moduły i rozbudowane narzędzia developerskie

Dzięki elastyczności modułu Produkcja i rozbudowanym narzędziom developerskim możliwe jest dostosowanie rozwiązania produkcyjnego do indywidualnych wymagań, specyfiki oraz branży, w jakiej działa dane przedsiębiorstwo.

 


Zakres funkcjonalny

Zarządzanie recepturami i marszrutami

Moduł umożliwia zarządzanie recepturami i marszrutami produkcyjnymi, pozwala kontrolować gniazda i maszyny produkcyjne, wspiera zarządzanie partiami surowców oraz pozwala planować i harmonogramować produkcję krótko i długo terminową.

Kontrola składu surowcowego

Integracja z modułem Logistyka i Sprzedaż oraz generowanie przez moduł Produkcja dokumentów dyspozycji wydania z magazynu na potrzeby produkcji pozwalają na zachowanie pełnej kontroli nad składem produktu, z dokładnością do użytej partii surowca.

Planowanie zaopatrzenia

Moduł umożliwia określenie na podstawie planów produkcyjnych przyszłego zapotrzebowania na surowce niezbędne do produkcji. Specjalny mechanizm pozwala na wyliczenie niezbędnych ilości surowców oraz wygenerowanie odpowiednich zamówień do dostawców.

Monitorowanie kontroli jakości

Moduł pozwala m.in. na rejestrację specyfikacji jakościowych umożliwiających określanie badanych parametrów i kryteriów koniecznych do spełnienia przez produkty. Protokoły kontroli jakości umożliwiają prowadzenie badań asortymentu przy przyjęciu surowców oraz wykonywanie badań okresowych.

Procesy i operacje technologiczne

Uwzględnienie w recepturach procesów i wykonywanych operacji technologicznych oraz wykorzystywanych maszyn pozwala na kontrolę pracochłonności produkcji, obciążenia maszyn i personelu. Umożliwia także rejestrację zespołów produkcyjnych lub pracowników odpowiedzialnych za kolejne etapy produkcji, co wpływa na lepszą kontrolę jakości.

Harmonogramowanie

Rozwiązanie pozwala na tworzenie, kontrolę i modyfikację harmonogramu produkcji z dokładnością do działów, gniazd produkcyjnych oraz maszyn. Mechanizm „drag and drop" umożliwia prostą ręczną modyfikację harmonogramu zaś mechanizm kopiowania wspiera handlowców w uzyskaniu informacji o możliwych terminach realizacji zamówień już na etapie ofertowania.

Planowany koszt wytworzenia

Zastosowanie receptur produkcyjnych umożliwia wspomaganie kalkulacji planowanego kosztu wytworzenia towaru. Pozwala to następnie na bieżącą kontrolę planowanego kosztu wytworzenia przez porównanie z faktycznymi kosztami produkcji czy też z kosztami przewidywanymi.

Kompletacja i konfekcjonowanie

W module mogą występować zarówno receptury kompletacyjne, jak też dekompletacyjne, umożliwiające rozbiór na czynniki - czyli demontaż produktu. Mechanizm ten umożliwia nie tylko sprawne rozliczanie dekompletacji, ale również lepsze zarządzanie odpadami.


Co zyskasz wdrażając nasz system?

  • Lepsza organizacja pracy i efektywniejsze wykorzystanie zasobów w dziale produkcyjnym.
  • Łatwiejsze planowanie zaopatrzenia produkcji.
  • Prosta rejestracja danych o produkcji za pomocą urządzeń mobilnych.
  • Automatyzacja wymiany danych z urządzeniami produkcyjnymi.

Przykładowe ekrany aplikacji

Informacje o produktach znajdziesz
również w naszych folderach

Zobacz